Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Wisdom of Crowds, James Surowiecki

Back to recent publications

In deze editie van het VBA Journaal wordt op zoek gegaan naar mogelijke wetmatigheden of vuistregels die in onzekere tijden een houvast kunnen bieden. Ook boeken kunnen ons hierbij helpen. Wisdom of Crowds is zo een boek. In tegenstelling tot boeken die vaker in deze rubriek worden besproken, is dit niet een boek dat recent is uitgegeven. Gepubliceerd in 2004 en geschreven door financieel journalist, James Surowiecki, biedt het tijdloze karakter van de inhoud van dit boek de lezer een stevig houvast in deze tijd.

Het ongeveer 300 pagina tellende boek is opgedeeld in twee delen. Vrijwel direct in het eerste deel introduceert de auteur zijn kernboodschap: onder bepaalde condities kunnen de meningen van een groep niet-experts betere resultaten opleveren dan de mening van één of enkele experts. Het vroeg benoemen van deze kernboodschap is een goede keuze van de auteur. Het stelt hem in staat om, aan de hand van vele fascinerende voorbeelden, vanuit deze kernboodschap volgtijdig de condities te beschrijven waaraan voldaan moet worden om groepen effectief te laten functioneren. Zo beschrijft hij onder meer het belang van diversiteit bij het zoeken naar oplossingen. Eveneens laat de auteur zien dat groepen slechts effectief zijn wanneer meningen van individuen onafhankelijk zijn gevormd. Interessant vanuit dit perspectief is ook de paradoxale gedachte dat hoe meer persoonlijk contact de personen hebben binnen een groep, hoe minder goed de uitkomsten zijn van de groep. In de hoofdstukken die hierop volgen, beschrijft Surowiecki op een toegankelijke wijze eveneens de overige condities, waaronder de noodzaak tot een aggregatie mechanisme – een ‘markt’ waar de meningen van personen tot uitdrukking in komt, zoals bijvoorbeeld een aandelenmarkt.

Op basis van de inzichten die de lezer in het eerste deel verwerft, beschrijft de auteur in het tweede deel van het boek een aantal toepassingen. Het tweede deel is daarmee praktijkgerichter dan het eerste deel dat zich voornamelijk richt op de onderbouwing van zijn kernboodschap. De auteur behandelt in het tweede deel niet alleen de mogelijkheden om kleinere groepen, zoals comités, effectiever te laten functioneren, maar ook hoe binnen ondernemingen betere besluiten kunnen worden genomen door gebruik te maken van kennis uit meerdere bronnen. Eveneens bespreekt de auteur in het tweede deel de wijze waarop aandelenmarkten functioneren gezien vanuit de mate van onafhankelijke meningsvorming en de diversiteit van meningen. De auteur laat hierbij overtuigend zien dat een beperkte diversiteit en een beperkte mate van onafhankelijke oordeelsvorming kan leiden tot onwenselijke prijsvorming. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin wordt beoordeeld hoe democratieën voldoen aan de condities die een groep personen tot een effectieve besluitvormer maakt. Surowiecki sluit dit hoofdstuk treffend af met de woorden: “The decisions that democracies make may not demonstrate the wisdom of the crowd. The decision to make them democratically does.”

Niet alleen haalt de auteur veel onderzoeken aan in zijn boek, maar hij legt ook uit hoe de lessen hieruit kunnen worden toegepast in de praktijk. Daardoor is het boek voor iedereen die met groepsdynamiek te maken heeft van grote waarde; van beleggers die te maken hebben met prijsvorming door marktparticipanten, tot managers, die teams effectief willen laten functioneren. De vele voorbeelden maken het boek tot een leesbaar en toegankelijk boek. De toegankelijkheid wordt verder bevorderd door de keuze van de auteurom weg te blijven van het gebruik van statistische onderbouwingen voor zijn boodschap, dat knap is gezien het onderwerp. Zijn er dan helemaal geen kritiekpunten? Nee, wel een aandachtspunt. Sommige lezers kunnen het tweede deel van het boek, met onder meer uitweidingen naar de effectiviteit van de wetenschap, comités, en zelfs democratieën wellicht ervaren als te veel afleidend van de kernboodschap. Een lezer kan er dan ook prima voor kiezen om te volstaan met het lezen van het eerste deel van het boek. De keerzijde hiervan is dat het tweede deel juist een reflectie is van het groot aantal raakvlakken dat de kernboodschap van dit boek heeft en de lezer inspiratie geeft om te zien hoeveel verbeteringen nog te behalen zijn in verschillende domeinen. Afsluitende, kan dit boek ook de lezer helpen om vuistregels te onderscheiden die wel de test van de tijd kunnen doorstaan. Zo laten de lessen uit dit boek zien dat waardevolle inzichten worden verkregen als wordt beoordeeld in hoeverre vuistregels zijn ontstaan door een onafhankelijke meningsvorming en op basis van een diversiteit aan meningen. Zeker lezen dus.

 

 

in VBA Journaal door

Download
Subscribe to our newsletter