Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Bestuur en toezicht

​De leden van CFA Society Netherlands hebben met elkaar afgesproken hoe zij hun beroepsvereniging en opleidingsinstituten willen laten functioneren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten, de interne reglementen en diverse andere voorschriften en beleidsdocumenten.
Daarnaast hebben de leden verklaard dat zij de Code of Ethics and Standards of Professional Conduct​ van CFA Institute zullen naleven. Lees hier de Nederlandse vertaling.
 
Statuten CFA Society Netherlands
De statuten vormen het fundament van de vereniging. Ze bevatten bepalingen over essentiële onderwerpen zoals het doel van de vereniging, het bestuur en de bevoegdheden, het lidmaatschap, de directievoering en de besluitvormingsprocessen binnen de vereniging. Akte van statutenwijziging welke een aanvulling is op de statuten.
 
Statuten Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau
De statuten van Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau​ vormen het fundament van deze stichting. Zij bevatten belangrijke bepalingen over onder meer het doel van de stichting, het bestuur, de besluitvormingsprocessen en de vertegenwoordiging.
 
Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden enkele bepalingen uit de statuten nader uitgewerkt of toegelicht. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen over de lidmaatschapskosten, de commissies, de permanente educatie en het gebruik van titels en merken.
 
Beleid inzake Belangenconflicten
In het Beleid inzake Belangenconflicten is gedefinieerd wat een belangenconflict is en hoe en door wie deze beoordeeld wordt en eventueel op gehandeld.
 
Reglement financiële commissie
Conform de statuten wordt er een kascommissie benoemd. Deze commissie controleert de jaarrekening en de verantwoording door het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. In het reglement financiëlecommissie zijn de taak, de werkwijze en de bevoegdheden van de kascommissie vastgelegd.
 
Reglement klachtencommissie
Conform de statuten wordt er een klachtencommissie ​benoemd. Deze commissie heeft als taak om te adviseren en in specifieke gevallen de besluiten van het bestuur te herroepen.
Het bestuur en de algemene vergadering hebben in dit reglement regels vastgelegd met betrekking tot de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie.
 
Reglement collectief merk RBA en collectief dienstmerk RMFI en certificeringsmerk CIOP 
De reglementen voor het collectieve merk RBA, het collectieve dienstmerk RMFI en het certificeringsmerk CIOP regelen het gebruik van en het toezicht op het merk RBA, het collectieve dienstmerk RMFI en het certificeringsmerk CIOP van CFA Society Netherlands.
 
Directiereglement en betalingsprotocol
Het bestuur heeft op basis van de statuten een directeur aangesteld. Het directiereglement​ omschrijft hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen het bestuur en de directie van de vereniging. Het directiereglement geldt voor zowel de vereniging als de stichtingen. Het betalingsprotocol waarborgt transparantie en zorgvuldigheid bij facturering en betalingen.
 
Rol ledenvergadering
Aanpassing van statuten, interne reglementen en andere voorschriften en beleidsdocumenten moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De ledenvergadering keurt de begroting goed en stelt het jaarverslag vast.

U kunt hier de begrotingen en de jaarverslagen over de afgelopen drie jaar inzien als ook de notulen van de ledenvergaderingen gehouden in de laatste drie jaar. 

Reglementen voor bijeenkomsten
Voor bijeenkomsten van de vereniging gelden de volgende reglementen: i) ons privacy beleid, ii) onze bijeenkomsten 'terms and conditions', en iii) alle onderliggende gerefereerde reglementen.

Abonneer op onze nieuwsbrief